Canoe-Rules_

กติกาเรือแคนู / เรือคายัค ทั่วไปที่ควรรู้

เรือแคนูและเรือคายัค เมื่อนำมาทำเป็นกีฬา ได้จัดอยู่ภายใต้การแข่งขันที่มีชื่อว่า ‘Canoe Sprint’ โดยผู้จัดต้องการให้ประชาชนได้ออกมาห้ำหั่นพายเรือคายัคและเรือแคนู ในเส้นทางอันสุดตื่นเต้นท้าทาย หากแต่มีความปลอดในสิ่งกีดขวางต่างๆ โดยใช้เวลาให้น้อยที่สุด

การแข่งขันระดับนานาชาติ

ถูกจัดขึ้นโดยต้องมีความผสมผสานกับกฎ-กติกา ข้อบังคับ ของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ โดยจะถือว่าเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ คือต้องมีการเชิญชวนชาวต่างชาติมาร่วมด้วย

  • โดยการแข่งขันจำเป็นต้องอยู่ภายใต้ความดูแล ของการบริหารโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการรับรองจากสหพันธ์ ‘Canoe Sprint’ นานาชาติ
  • การแข่งขันพายเรือแคนู ภายในภาคพื้นทวีปและท้องถิ่น จำเป็นต้องอยู่ในการสองส่องของสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติ รวมทั้งใช้กฎข้อบังคับตาม World Championship
  • ไม่อนุญาตให้โฆษณาบุหรี่หรือเครื่องดื่มชูกําลัง

Canoe-Ruless

ผู้เข้าแข่งขัน

  • สมาชิกสโมสรที่มีความเกี่ยวพันธ์กับสหพันธ์เรือแคนูนานาชาติเท่านั้นที่เข้าร่วมได้
  • ผู้เข้าแข่งขันจะต้องได้รับความยินยอมจากสหพันธ์แห่งชาติเสียก่อน
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถเข้าร่วมในนามของสหพันธ์ต่างชาติ ที่กำลังพำนักอยู่ได้ ถ้าได้รับอนุญาตจากสหพันธ์ของประเทศต้นกําเนิด
  • ผู้แข่งขันไม่อาจเข้าจากสังกัดมากกว่าหนึ่งสหพันธ์ของละปี แต่อย่างไรก็ตามกฎข้อบังคับนี้อาจอนุโลมได้ ถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตน โดยมีสาเหตุมาจากการสมรสและเดินทางไปพํานักอยู่ต่างประเทศ เพราะฉะนั้นจึงสามารถเข้าร่วมได้ โดยอยู่ภายใต้สังกัดสหพันธ์อื่นโดยไม่ต้องรอให้ถึง 2 ปี
  • ในปีแรกผู้เข้าร่วมสามารถลงประเภท Junior ได้ นั่นก็คือ เมื่อมีอายุ 15 ปีเต็ม นอกจากนี้ในปีสุดท้ายที่ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงรุ่น Junior ได้ คือ เมื่ออายุครบ 18 ปี สุดท้ายผู้เข้าแข่งขันสามารถลงสมัครในรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ได้ คือ ตอนมีอายุครบ 23 ปี
  • ผู้เข้าแข่งขันอาจเข้าร่วมในระดับที่สูงขึ้นไปได้ ในปีที่มีอายุถึงเกณฑ์ของอายุตํ่าสุดซึ่งถูกกําหนดไว้สําหรับการแข่งขันประเภทนั้น ยกตัวอย่างเช่น ประเภทอายุ 35-39 ปี โดยผู้ที่อายุกำลังจะครบ 35 ปีบริบูรณ์ ณ ปีนั้น เข้าร่วมการแข่งขันได้ ใน K2/C2 หรือ K4/C4 แล้วแต่ว่าอายุเฉลี่ยของผู้เข้าแข่งขันจะถูกนำมาพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ประเภทใด
  • สหพันธ์แห่งชาติจะต้องแน่ใจว่าผู้เข้าร่วม มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ อีกทั้งยังต้องมีความแข็งแรงมากพอ ที่จะเข้าในระดับนั้นได้ ต่อมาเมื่อเกิดความมั่นใจในตัวผู้แข่งขันแล้ว แต่ละคนก็จะถูกนำไปเตรียมตัวเพื่อสร้างการแข่งขันเป็นทีม มีการเข้าไปดูแลสุขภาพให้แก่ผู้ร่วมอย่างละเอียด เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็จำเป็นต้องดูแลรักษาหรือชดเชยตามความเหมาะสม รวมถึงเรื่องอุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ ด้วย

About the author: admin